Categories

  • No hi ha categories

Instagram

Most Viewed

Tema 8 Els interrogatius

Presentem els interrogatius i les situacions en les quals es fan servir. Fem esment que amb la intenció d’assenyalar les variants dels casos, els interrogatius han d’anar acompanyats de posposicions, excepte quan l’enunciat requereix la presència del verb DE ARU (DESU), que s’ometen.

Tema 8 Els interrogatius