Categories

  • No hi ha categories

Instagram

Most Viewed

Tema 18 La frase simple

Les principals estructures de la frase simple japonesa, d’igual manera que l’encabiment correcte dels seus elements, han estat ja presentades reiteradament en capítols anteriors, sobretot en els dedicats a la Morfologia (4.3 L’enunciat: estructura i disposició dels elements). D’acord amb els aspectes gramaticals o d’autonomia sintàctica les dividim en grups: segons la naturalesa del predicat, segons l’acció del subjecte i, incloses més aviat dins del camp semàntic, segons l’actitud del parlant.

Tema 18 La frase simple