Categories

  • No hi ha categories

Instagram

Most Viewed

Tema 16 La conjunció

La conjunció és una de les categories gramaticals a la que més hores d’estudi dediquen els lingüistes. És una paraula invariable capaç d’unir, del discurs, tant termes de contingut semàntic amb funcions morfosintàctiques semblants, com sintagmes i oracions completes. A la conjunció se l’anomena també nexe, relacionant o enllaç, segons les diferents escoles lingüístiques.

Tema 16 La conjunció